Bảng thông số lực chọn đầu béc phun theo áp suất và lưu lượng máy phun nước áp lực cao.

1 Galông/phút (GPM) = 3.785 lít/phút.

1 Psi = 0.069 Bar.

1 Bar = 1.020 kg/cm².

 
Chọn áp suất và lưu lượng máy theo ô bên phải.

Sau đó chọn kích cỡ đầu béc phun tại vị trí ô ngoài cùng bên trái.

Ví dụ:

- Máy bạn 200 Bar (2900 PSI ~ 3000 PSI), Lưu lượng 16L/phút (4.33 GPM).

- Chọn ô 3000 PSI và Lưu lượng 4.33 GPM.

- Chọn kích cỡ đầu béc phun (Nozzole size): 5 (0005)