13.271.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
14.800.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
38.529.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
45.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
48.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
68.000.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)
68.500.000 ₫
(Giá chưa bao gồm VAT)