Béc phun áp lực

Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
900.000 ₫
800.000 ₫
Giảm giá: 100.000 ₫
NGỪNG KINH DOANH
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
Đầu phun xoay áp lực 250bar (Rotary Nozzle)
1.650.000 ₫
đầu phun tạo xoáy 255bar
Béc phun tạo xoáy 255bar_1
1.800.000 ₫
2.000.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.200.000 ₫
2.400.000 ₫
Giảm giá: 200.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 300Bar, đầu béc phun tạo xoáy
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.900.000 ₫
3.200.000 ₫
Giảm giá: 300.000 ₫
Đầu phun tạo xoáy 400bar
Đầu phun tạo xoáy 400bar_1
4.000.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 500bar 3.0
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫
Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 ₫
18.500.000 ₫
Giảm giá: 500.000 ₫