Béc phun áp lực

Đầu phun xoay áp lực 600bar PA UR60
18.000.000 đ
18.500.000 đ
Giảm giá: 500.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 500bar 3.0
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
18.000.000 đ
18.500.000 đ
Giảm giá: 500.000 đ
Đầu phun tạo xoáy 400bar
Đầu phun tạo xoáy 400bar_1
4.000.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 300Bar, đầu béc phun tạo xoáy
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.900.000 đ
3.200.000 đ
Giảm giá: 300.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 350bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 đ
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
Đầu phun xoay áp lực 310Bar
2.400.000 đ
đầu phun tạo xoáy 255bar
Béc phun tạo xoáy 255bar_1
2.000.000 đ
2.100.000 đ
Giảm giá: 100.000 đ
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
Đầu béc phun tạo xoáy áp lực 348Bar - 04
900.000 đ
1.000.000 đ
Giảm giá: 100.000 đ
Đầu béc phun nước áp lực cao
Đầu béc phun nước áp lực cao
450.000 đ
500.000 đ
Giảm giá: 50.000 đ