Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất MSDS (Material Safety Data Sheet) : Là một dạng văn bản chứa dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hoá chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

Để xem thông tin MSDS các sản phẩm, quý khách vui lòng click tại đây:

  1. Axit Photphoric.
  2. EDTA.
  3. Axit Lactic.
  4. Axit Tannin.
  5. Axit Citric.